• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
25.06.2021. -
Укупан превоз путника и робе, 2019. и 2020.


Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2020. години смањен је за 62,1% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, опао је и унутрашњи превоз путника за 28,4%, што је утицало на пад укупног броја превезених путника за 30,9%. Обим рада, изражен у путничким километрима, у 2020. години опао је за 46,0%, што је последица смањења обима рада у унутрашњем превозу путника за 30,2%, док је обим рада у међународном превозу смањен за 60,3%.

Количина превезене робе у 2020. години мања је за 3,2% у односу на претходну годину. Унутрашњи превоз робе мањи је за 0,2%, док је у међународном превозу робе забележено смањење извоза робе за 2,9% и увоза 7,9% у односу на 2019. годину. Обим рада, исказан у тонским километрима, смањен је за 7,1%. Повећање обима рада забележено је само у унутрашњем превозу.

Посматрано према гранама саобраћаја, укупан број превезених путника у друмском саобраћају опао је у односу на претходну годину за 28,6%. На то смањење утицаo је превоз путника у унутрашњем саобраћају, који је у 2020. години смањен за 27,9%, док је број путника у међународном саобраћају опао за 50,1%. Укупан обим рада у друмском превозу, мањи је за 33,8%, што указује на смањење просечног пређеног пута у посматраном периоду. Укупна количина превезене робе у друмском саобраћају у 2020. години мања је него у 2019. за 1,4%, док је обим рада у тонским километрима смањен за 5,3%.

Број превезених путника у железничком саобраћају бележи пад од 37,8% у односу на претходну годину, а остварени рад, исказан у путничким километрима, мањи је за 44,9%. Количина превезене робе опала је и у унутрашњем и у међународном саобраћају, па је укупна превезена роба у железничком саобраћају мања за 8,7%. Обим рада у тонским километрима, у железничком саобраћају опао је за 4,1%.

Количина нафте транспортоване нафтоводима показује раст од 4,6%. У истом периоду, транспорт природног гаса гасоводима порастао је за 1,5%. Обим рада у тонским километрима већи је за 10,2% у превозу нафте нафтоводима.

У ваздушном саобраћају, кад је реч о броју превезених путника и оствареном обиму рада, уочава се пад. Број превезених путника, у поређењу са претходном годином, мањи је за 68,0%, а остварени обим рада за 63,2%. Када посматрамо превоз робе, ситуација у ваздушном саобраћају је другачија. Наиме, у 2020, у односу на претходну годину, дошло је до пада количине превезене робе од 25,7%, али и до раста обима оствареног рада од 4,4%.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад у количини превезене робе од 5,6%, а обим рада, исказан у тонским километрима, смањен је за 23,2%.

Гранични промет друмских путничких возила на уласку у Републику Србију у 2020. години мањи је за 46,7% него у 2019. години. Број домаћих возила мањи је за 47,4%, док је број возила са страном регистрацијом такође опао за 46,3%. Код теретних возила, забележен је раст возила која су ушла у Републику Србију за 1,8%, док је излаз возила смањен за 1,7%.

У области телекомуникација, забележено је повећање броја полазних позива у мобилној телефонији, за 16,3%, док су у фиксној телефонији остварене минуте саобраћаја порасле за 2,0% у односу на прошлу годину. Класичне поштанске услуге у 2020. години, у поређењу са 2019. годином, бележе пад: код пакетских пошиљака од 20,7%, код услуга платног промета од 23,6% и код писмоносних пошиљака од 1,5%.

Укупан број запослених већи је за 2,3% у односу на претходну годину.