• A
  • A
  • A
shutterstock_112261523.jpg
25.06.2021. -
Буџетска издвајања за науку, 2020/21. − Истраживање и развој

 

У 2020. години утрошено је 25 237 240 хиљ. РСД буџетских средстава за активности истраживања и развоја (ИР) у Републици Србији, што представља повећање од 8,6% у односу на претходну, 2019. годину.
Удео укупних буџетских средстава за ИР у бруто домаћем производу у 2020. години износио је 0,46%.
Највећи проценат буџетских средстава за ИР припао је сектору државе (64,4%), а затим сектору високог образовања (23%). Следи сектор иностранства са 9,4%, нефинансијски (пословни) сектор са 2,1%, док је за непрофитни сектор било намењено 1,1% средстава.
Посматрано према друштвено-економским циљевима, највише буџетских средстава опредељених за ИР било је утрошено за циљ Индустријска производња и технологија (22,2%). За циљ Опште унапређење знања – Истраживање и развој финансирани из општих фондова универзитета утрошено је 20,9%, а најмање средстава утрошено је за циљ Истраживање и експлоатација свемира (0,4%).
Средства која су планирана за ИР буџетом за 2021. годину (пре ребаланса буџета) износила су 23 755 647 хиљ. РСД. Највише средстава (22%) планирано је за циљ Индустријска производња и технологија.