• A
  • A
  • A
shutterstock_716503222.jpg
01.03.2021. -
Квартални бруто домаћи производ, IV квартал 2020.


Реални пад бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,1%.

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2020. године од 2,2% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у четвртом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 9,1% и сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 3,6%. Значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 1,5%, сектору информисања и комуникација, 5,5% и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите, 3,9%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака за финалну потрошњу државе, 4,6%, извоза робе и услуга, 2,1% и увоза робе и услуга, 0,8%. Реални пад забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 2,7%, издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,9% и бруто инвестиција у основна средства, 4,1%.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

Остале вести