• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
30.12.2020. -
Економска кретања у Републици Србији, 2020 (процена)


Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2020. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила пад од 1,1% у односу на 2019. годину.

Бруто инвестиције у основна средства у 2020. години показују реалан пад од 2,8%, у поређењу са претходном годином.

Пољопривредна производња остварила је у 2020. години раст физичког обима од 4,4%, док је индустријска производња, у истом периоду, забележила повећање физичког обима од 0,2%.

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2020. години бележи реални пад од 4,3%, у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало остварио је реални раст од 5,0%, док је промет у трговини на велико номинално умањен за 6,1%. У сектору Услуге смештаја и исхране у 2020. години процењен је реални пад од 26,8%, док је број ноћења туриста смањен за 37,5% у односу на 2019. годину. У сектору Саобраћаја и складиштења регистровано  је смањење физичког обима од 33,4%, а у области телекомуникација раст од 15,1%. Спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2020. години, у односу на 2019, показује пад извоза за 3,5% и пад увоза за 3,0%.

Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до повећања стопе запослености и смањења стопе незапослености - у трећем кварталу 2020. године стопа запослености износи 49,9%, док је стопа незапослености 9,0%.

Зараде без пореза и доприноса у 2020. години, у односу на претходну годину, номинално су веће за 9,4%, а реално за 7,7%.

Годишња стопа инфлације износи 1,2%.

Сви подаци о економским кретањима у 2020. години изнети у овом саопштењу процењени су на основу доступних и до сада објављених података. Приказани показатељи не обухватају податке за АП Косово и Метохија.

 Економска кретања у Републици Србији