• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
20.11.2020. -
Трошкови за заштиту животне средине, 2019.


Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2019. години износили су 42 367,8 мил. РСД, што је за 10,7% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 27,4%, док су текући издаци имали учешће од 72,6%.

Највећи удео у структури инвестиција за заштиту животне средине у 2019. години био је за управљање отпадoм и износио je 37,0% (4 292,2 мил. РСД).

Текући издаци за заштиту животне средине у 2019. години износили су 30 761,5 мил. РСД, односно 67,5 мил. РСД мање него у претходној години.

Највећи удео у структури текућих издатака за заштиту животне средине у 2019. години био је за управљање отпадом ‒ 71,6% (22 015,2 мил. РСД).

У структури инвестиција за заштиту животне средине у секторима индустрије1) удео за превенцију загађења животне средине износио је 13,7% (820,6 мил. РСД), док су инвестиције за третман насталог загађења износиле 86,3% (5 149,1 мил. РСД).

У 2019. години, учешће трошкова за заштиту животне средине у бруто домаћем производу износило је 0,8%.