• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
29.09.2020. -
Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2020.


Број превезених путника у првих шест месеци 2020. године, у односу на исти период претходне године, мањи је за 43,0%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају мањи за 42,1% а у међународном за 56,4%. У ваздушном саобраћају дошло је до пада од 57,3%, док је превоз у друмском саобраћају мањи за 42,3%. Превоз путника у железничком саобраћају опао је за 45,3%. Обим рада, исказан у pkm, мањи је за 45,9%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2020. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 1,2%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, мањи је за 2,1%. Ваздушни, речни и железнички саобраћај бележe пад у количини превезене робе, док цевоводни и друмски саобраћај бележе раст. Пораст у количини превезене робе у друмском саобраћају је услед чињенице да је повећан обухват посматраних извештајних јединица.

Превоз путника у друмском саобраћају је мањи него у првом полугодишту прошле године, уз пад обима рада од 40%. Превоз робе друмским саобраћајем порастао је за 6,2%, a обим рада, исказан у tkm, мањи је за 0,1% у односу на исти период претходне године.

Ваздушни саобраћај бележи пад кад је реч о превозу путника. Број превезених путника у ваздушном саобраћају мањи је за 57,3%, а остварени путнички километри мањи су за 56,6%. Превоз робе исказује пад у количинама превезене робе од 29,8%, а у обиму рада, посматрано у tkm, забележен је раст од 1%.

Пад броја превезених путника у железничком саобраћају у првом полугодишту 2020. износи 45,3%. Запажа се пад у броју превезених путника у унутрашњем саобраћају од 44,0%, док у међународном саобраћају пад износи 74,7%. У истом периоду, превоз робе бележи пад од 7,6%. Обим рада, исказан у tkm, опада за 3,3% у поређењу са истим периодом прошле године.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад у количини превезене робе од 15,7%, а обим рада, исказан у tkm, умањен је за 29,3%.

Транспорт нафте цевоводима порастао је за 24,6% у количини превезене нафте, а у оствареним tkm расте за 31,3%. Транспорт природног гаса мањи је за 2,9%, уз истовремени пад обима рада од 6,7%.

Гранични промет друмских путничких возила у првом полугодишту 2020. године, у улазу, мањи је за 45,7% у односу на исти период 2019. године. Запажа се пад броја возила домаћих регистрација од 49,5%. Од укупног броја возила са страном регистрацијом која су ушла у нашу земљу највише чине возила са регистрацијом Немачке и Мађарске.

Класичне поштанске услуге у првом полугодишту 2020. године су опале у односу на исти период 2019. године. Код писмоносних пошиљки бележи се пад од 4,5%, а код пакетских пошиљки бележи се пад у односу на исти период прошле године од 35,3%. Услуге платног промета бележе пад од 23,9%.

У фиксној телефонији запажа се раст од 4,7%, а у мобилној раст од 16,7%.

Укупан број запослених у саобраћају већи је за 0,3% у поређењу са истим периодом претходне године. Међутим, треба имати у виду чињеницу да је то делимично, и због повећања броја посматраних извештајних јединица.