• A
  • A
  • A
shutterstock_716503222.jpg
31.08.2020. -
Квартални бруто домаћи производ, други квартал 2020. године

 

Реални пад бруто домаћег производа у другом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 6,4%. 

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у другом кварталу 2020. године од 9,2% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 16,7%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 7,7% и сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности, 20,6%. Значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору информисања и комуникација, 5,4% и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите, 7,1%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је само код издатака за финалну потрошњу државе, 8,9%, док је реални пад забележен код свих осталих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 8,0%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 4,7%, бруто инвестиције у основна средства, 11,9%, извоз робе и услуга, 20,7% и увоз робе и услуга, 19,3%.