• A
  • A
  • A
gr30.jpg
16.03.2020. -
Издате грађевинске дозволе, јануар 2020.


У јануару месецу 2020. издато је 1 289 грађевинских дозвола, што је за 31,3% више него у јануару претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јануару 2020. већи је за 70,7% у односу на јануар 2019.

Посматрано према врсти грађевина, у јануару 2020. издато је 71,6% дозволa за зграде и 28,4% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 64,0% односи се на стамбене, а 36,0% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (62,6%).

Према дозволама издатим у јануару 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 1 556 станова, с просечном површином од 72,9 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 7,7% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 152,7 m², а 91,5% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 64,8 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у јануару 2020. износи 81,9% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 50,0% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобанатска област (20,5%), Јужнобачка област (7,3%), док се учешћа осталих области крећу до 2,9%.

 

Остале вести