• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. септембар 2021. Издате грађевинске дозволе, јул 2021

У јулу месецу 2021. издато је 2 278 грађевинских дозвола, што представља повећање од 13,6% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу 84,0% дозволa односи се на зграде, а 16,0% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 76,2% дозвола издато је за стамбене, а 23,8% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (72,0%).

 

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 278
Број станова према издатим дозволама
2 521
Површина зграда према издатим дозволама
529 386
Подаци