• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. мај 2023. Издате грађевинске дозволе, март 2023

У марту месецу 2023. издато је 2 576 грађевинских дозволa, што представља смањење од 6,1% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту, 80,7% дозволa односи се на зграде, а 19,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 77,9% дозвола издато је за стамбене, а 22,1% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (67,8%).

 

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 576
Број станова према издатим дозволама
3 665
Површина зграда према издатим дозволама
549 026
Подаци