• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
17 фебруар 2021. Издате грађевинске дозволе

У децембру месецу 2020. издате су 2 172 грађевинске дозволе, што је за 8,3% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у децембру 79,1% дозволa односи се на зграде, а 20,9% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,1% дозвола издато је за стамбене, а 25,9% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,7%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 172
Број станова према издатим дозволама
2 608
Површина зграда према издатим дозволама
567 845
Подаци