• A
  • A
  • A
construction-4661167_960_720.jpg
15.01.2020. -
Издате грађевинске дозволе, новембар 2019.


У новембру месецу 2019. издата је 1 931 грађевинска дозвола, што је за 15,5% више него у новембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у новембру 2019. већи је за 40,8% у односу на новембар 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у новембру 2019. издато је 78,7% дозволa за зграде и 21,3% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 71,6% односи се на стамбене, а 28,4% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (63,7%).

Према дозволама издатим у новембру 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 287 станова, с просечном површином од 73,1 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 7,5% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 146,1 m², а 91,8% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 66,3 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у новембру 2019. износи 84,2% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 44,6% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобачка област (9,9%), Јужнобанатска област (8,3%), Пчињска област (4,6%), Сремска област (4,3%) и Севернобанатска област (4,2%), док се учешћа осталих области крећу од 0,3% до 3,4%.