• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
02.12.2019. -
Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2019.


Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,8%.

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2019. године од 2,2% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 34,7%, сектору информисања и комуникација, 7,7% и сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 5,4%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 3,1%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,3%, издаци за финалну потрошњу државе, 4,6%, бруто инвестиције у основна средства, 17,3%, извоз робе и услуга, 10,2% и увоз робе и услуга, 11,4%.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.