• A
  • A
  • A
shutterstock_11771440.jpg (2)
01.10.2019. -
Бруто домаћи производ, 2018

 

Републички завод за статистику објављује резултате годишњег обрачуна бруто домаћег производа (БДП), према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама, за 2018. годину.

Бруто домаћи производ у 2018. години износио је, у текућим ценама, 5 068 588,5 мил. РСД. У односу на претходну годину, БДП номинално је већи за 6,6%.

Посматрано по делатностима, у 2018. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имају: сектор прерађивачке индустрије, 14,5%, сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 11,5%, сектор пословања некретнинама, 7,0%, сектор пољопривреде, шумарства и рибарства, 6,3% и сектор информисања и комуникација, 4,8%. С друге стране, у употреби БДП-а учешће издатака за личну потрошњу домаћинстава је 68,1%, издатака за финалну потрошњу државе 16,6%, бруто инвестиција у основнa средства 20,1%, извоза добара и услуга 50,8% и увоза добара и услуга 59,3%.

Реални раст БДП-а у 2018. години, у односу на претходну годину, износио је 4,4%.

По делатностима, у 2018. години у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства остварен је реални раст бруто додате вредности од 15,2%, сектору грађевинарства 12,8%, сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила 7,3%, сектору саобраћаја и складиштења 5,6%, у сектору услуга смештаја и исхране 8,0% и у сектору информисања и комуникација 5,5%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору рударства, 4,7% и сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности, 1,4%. Посматрано са расходне стране, највећи реални раст бележе бруто инвестиције у основна средства, 17,8%. Извоз добара и услуга и увоз добара и услуга имају реални раст од 8,3% односно 11,6%.  Издаци за финалну потрошњу имају реалну стопу раста од 3,2%, од чега је реални раст издатака за личну потрошњу сектора домаћинстава 3,0%. Издаци за личну потрошњу државе имају реални раст од 4,2%, а издаци за колективну потрошњу раст од 2,9%.

Напомињемо да је, у складу са ранијим најавама, сада комплетирана и доступна у бази података Републичког завода за статистику и серија ревидираних података за читав период од 1995. до 2017. године.