• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
02.09.2019. -
Квартални бруто домаћи производ, II квартал 2019

 

У овом саопштењу Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,9%. Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2019. године од 1,2% у односу на претходни квартал. Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 16,8%, сектору информисања и комуникација, 8,2% и сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 5,1%. Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 3,2%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,6%, издаци за финалну потрошњу државе, 2,4%, бруто инвестиције у основна средства, 8,6%, извоз робе и услуга, 9,1% и увоз робе и услуга, 10,9%.