• A
  • A
  • A
tesla2.png
28.06.2019. -
Људски ресурси у науци и технологији, 2018.

 

Према резултатима Анкете о радној снази (АРС) у 2018. години у Републици Србији било је 972 178 лица старости 15-74 године која или имају завршено високо образовање или су запослена у областима науке и технологије као стручњаци, инжењери, стручни сарадници или техничари, од чега су 53% жене.

Језгро људских ресурса у науци и технологији чине лица која имају стечено високо образовање и раде у областима науке и технологије у наведеним занимањима, у 2018. години било их је 491 600, од тога је 57% жена.

Највише је лица са завршеним првим степеном високог образовања – 62,3%. Међу њима је највеће учешће најмлађе старосне групе (15–24) – чак 87,0%.

У популацији старости 15–74 године, која има завршено високо образовање, највеће учешће имају запослена лица (69,3%), више од једне петине чине незапослена лица (22,3%), а 8,4% су неактивни. Лица са високим образовањем у старосној групи 25–34 године чине четвртину од укупног броја високообразованих лица.

Највеће учешће лица која раде као: стручњаци, инжењери, стручни сарадници или техничари је у сектору делатности Образовање (18,4%), затим Здравствена и социјална заштита (15,9%), Прерађивачка индустрија и Стручне, научне, иновационе и технолошке делатности (10,7%).