• A
  • A
  • A
shutterstock_370005596.jpg
12.06.2019. -
Коришћење и заштита вода од загађивања, 2018


У 2018. години у секторима индустрије коришћено је 4 175 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Коришћене воде повећане су за 3,2% у односу на претходну годину. Укупно je испуштенo 4 150 мил. m3  воде односно 3,7% више него у претходној години.

Од укупно 4 175 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,8% површинске воде и 0,8% подземне), а 0,4% из јавног водовода.    

Коришћене воде за потребе индустрије, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, у 2018. години забележиле су следећа кретања: Рударство – пад од 11,3%; Прерађивачка индустрија – пад од 40,7%; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – раст од 4,9%.

Од укупно коришћених вода у индустрији 97,7% чине воде коришћене у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром, 2,0% у прерађивачкој индустрији, а 0,3% у рударству.

У 2018. години, од укупно 4 150 мил. m3 испуштених вода 97,8% су воде испуштене из система за хлађење, док 2,2% чине отпадне воде из производних процеса.

Од укупно испуштених отпадних вода у индустрији 98,0% чине испуштене воде из сектора Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, 1,8% из сектора Прерађивачка индустрија, а 0,2% из сектора Рударство.

Примарни третман са 85,3% је најзаступљенија врста третмана у секторима индустрије (85,3%), а затим следи секундарни третман (9,8%) и терцијарни третман (4,9%).