• A
  • A
  • A
shutterstock_370005596.jpg
10.06.2021. -
Коришћење и заштита вода од загађивања, 2020. – Претходни резултати


У 2020. години у секторима индустрије коришћено је 3 976 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Количина коришћених вода смањена је за 6,1% у односу на претходну годину.

Од укупно 3 976 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,7% површинске воде и 0,9% подземне), а 0,4% из јавног водовода.    

Воде коришћене за потребе индустрије у 2020, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, забележиле су следећа кретања: Рударство – раст од 21,6%, Прерађивачка индустрија – пад од 3,9%, и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – пад од 6,2%.

Од укупно коришћених вода у индустрији 97,5% чине воде коришћене у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром, 2,1% у прерађивачкој индустрији, а 0,4% у рударству.

Од укупно 104 мил. m3 отпадних вода[1] у индустрији 47,2% чине воде испуштене из сектора Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, 39,5% из сектора Прерађивачка индустрија, а 13,3% из сектора Рударство.

У 2020. години пречишћено је укупно 28 мил. m3 воде, од чега примарним третманом 63,0%, секундарним третманом 18,6% и терцијарним третманом 18,4%. Највећи удео у пречишћеним водама сектора индустрије има област Производња основних метала – 19,4%, а потом следе Производња хемикалија и хемијских производа – 16,3%, Производња прехрамбених производа – 15,7%, и Производња папира и производа од папира – 9,4%. Све остале области сектора индустрије имају удео пречишћених вода од 39,2%.

Остале вести