• A
  • A
  • A
shutterstock_508440166.jpg
11.07.2018. -
Створени и третирани отпад, 2017.


Током 2017. године сви сектори економских делатности у Републици Србији створили су 48,9 милиона тона отпада, што је за 3,3% више него у претходној години. Удео неопасног отпада износи 64,7% а опасног 35,3%. 

Створене количине отпада бележе пад у већини сектора економских делатности

Створене количине отпада, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, у 2017. години забележиле су следећа кретања: Пољопривреда – пад од 6,3%, Рударство – пад од 0,8%, Прерађивачка индустрија – раст од 28,3%, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – раст од 27,1%, Снабдевање водом и управљање отпадним водама – пад од 12%, Грађевинарство – пад од 4,3%, и сектори услужних делатности – пад од 15,6%.

Пораст створене количине отпада у Прерађивачкој индустрији већи је услед повећане производње у области производњe основних метала а у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром због повећане производње електричне eнергије у термоелектранама.

Искоришћење отпада бележи раст

У 2017. години укупно је третирано 48,3 милиона тона отпада. Од укупно третиране количине отпада одложено је 46,5 милиона тона (96,2%). 

Поновно искоришћене количине отпада у 2017. години бележе раст у односу на претходну годину, који је углавном настао због повећаног рециклирања металног отпада.

Количина рециклираног отпада коришћеног као гориво за производњу енергије већа је за 14,7% него претходне године.