• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Статистички годишњак Републике Србије, 2021","Description":"Статистички годишњак пружа избор најважнијих података за Републику Србију. Поред података које прикупља и обрађује РЗС, у Годишњаку се дају и статистички подаци других институција: Народне банке Србије, Министарства финансија, Републичког хидрометеоролошког завода, Републичког сеизмолошког завода, Републичког геодетског завода, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Географског института у Београду, Војногеографског института, Завода за заштиту природе Србије и др.","PublicationDate":"2021-10-20","AuthorName":"Душан Гавриловић","Language":"српски и енглески","ISSN":"ISSN 0354-4206","Period":"годишња","NoOfPages":466,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"2565.00 RSD","Printing":200,"ImageLocation":"/G2021/img/G20212054.jpg","Files":[{"Location":"/G2021/Pdf/G20212054.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}