• A
  • A
  • A
Годишњи показатељи пословања предузећа

Структурни показатељи пословања предузећа деле се на демографске (број предузећа, број новоформираних предузећа, број локалних јединица итд.); на оне који се односе на инпуте (број запослених лица, број запослених, часови рада, укупне набавке добара и услуга, трошкови запослених, бруто инвестиције у материјална основна средства итд.) и на оне који се односе на аутпут (промет, вредност производње, додата вредност по факторским трошковима, бруто пословни вишак итд.). Обрачунавају се у годишњој и вишегодишњој периодици, за предузећа, локалне јединице и јединице врсте делатности. Резултати се приказују по делатностима КД (сектори B-J, L-N и S95), као и према величини предузећа.
Од референтне 2017. године, ради обезбеђивања међународне упоредивости података, у обухват делатности укључена је област-95 Поправка рачунара и предмета за личну употребу – из сектора S Остале услужне делатности.

 

Кључни показатељи
Број предузећа
90 111
Број запослених лица
1 248 987
Додата вредност (мил. РСД)
2 567 109
Подаци