• A
  • A
  • A
Рибарство

У статистици рибарства прикупљају се подаци о броју запослених на рибарским подручјима, површини рибарских газдинстава и рибњака, пловним средствима и опреми, производњи млађи и конзумне рибе, броју привредних рибара, броју издатих дозвола за рекреативни риболов, количини уловљене рибе − по врстама, као и подаци о порибљавању.

Подаци