• A
  • A
  • A

Бруто домаћи производ (БДП) представља меру економских активности једне земље. Резултат је производних активности резидентних институционалних јединица и једнак је суми њихових додатих вредности које се обрачунавају за све институционалне секторе.