• A
  • A
  • A

Република Србија примењује проширени општи систем дисеминације података Међународног монетарног фонда  

Oпшти систем дисеминације података (General Data Dissemination System – GDDS), који је успостављен 1997. године, представља структурирани систем у коме се земље чланице Међународног монетарног фонда (ММФ) добровољно обавезују на побољшање квалитета података који се прикупљају и дистрибуирају кроз статистичке системе у дужем периоду, за потребе израде што квалитетнијих макроекономских анализа. Основни циљ GDDS-а је да помогне земљама да развију добре статистичке системе, с нагласком на свеобухватност, квалитет и ажурност података и праксу дисеминације економских, финансијских и социодемографских података.

У оквиру GDDS-а, метаподаци су подељени у следеће категорије:

Мисија статистичког одељења ММФ-а била је у посети Београду од 11. до 17. априла 2018, с циљем да помогне Републици Србији у примени проширеног општег система дисеминације података (Enhanced General Data Dissemination System – e‑GDDS). Овај систем је успостављен од стране Управног одбора ММФ-а у мају 2015. године, с циљем да унапреди транспарентност података, да подстакне статистички развој и да помогне стварање синергије између статистичке дисеминације података и њихове контроле. Систем e-GDDS је заменио и наследио GDDS.

Мисија је подржала развој националне странице сумарних података (National Summary Data Page – NSDP), која је постављена на веб-сајту Републичког завода за статистику (РЗС), у сарадњи са Народном банком Србије, Министарством финансија и Београдском берзом. Страница примењује стандардизовани систем за размену података и метаподатака (Statistical Data and Metadata ExchangeSDMX) у настојању да служи као јединствено средство публиковања за главне макроекономске и финансијске податке.

Од 8. јуна 2018. године, NSDP страницa је доступна на адреси: http://www.stat.gov.rs/en-US/NSDP-Serbia, као и у билтену ММФ-а о стандардима дисеминације – Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) на адреси: http://dsbb.imf.org.

Публиковањем ових података путем нове странице NSDP, омогућили смо да креатори политике, домаћи и међународни корисници података, укључујући инвеститоре и агенције за оцену рејтинга, имају једноставан приступ информацијама које је Управни одбор ММФ-а препознао и одредио као податке од суштинског значаја за праћење стања економије и економских политика. Омогућавањем једноставног приступа овим информацијама обезбедили смо да сви корисници имају симултани приступ ажурним подацима и допринели већој транспарентности података.

Успостављање e-GDDS-а и националне странице сумарних података представља још једну потврду посвећености РЗС-а у примени међународних статистичких стандарда, као и корак напред у погледу унапређења и продубљавања партнерских односа РЗС-а и ММФ-а.