• A
  • A
  • A
Истраживање о задовољству корисника
shutterstock_615278390.jpg
31.08.2018. -
Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2017

 

У 2017. години број пријављених правних и одговорних лица повећан је за 8% у односу на 2016. годину, док је број осуђених правних лица и осуђених одговорних у правном лицу повећан за 256% код правних лица односно за 243% код одговорних лица.

Начин окончања поступка за привредне преступе је у границама очекиваног: у 97,9% случајева поднет је оптужни предлог, а у 2,1% одбачена је пријава код пријављених правних лица. Слична ситуација је и код одговорних лица: у 98,2% случајева поднет је оптужни предлог, а у 1,8% одбачена је пријава.

У структури врсте привредних преступа у 2017. години најбројније су пријаве за привредне преступе настале повредом прописа о рачуноводству код правних лица (91,5%) а код одговорних лица у правном лицу (91%).

У истој години, посматрано према врстама привредних преступа, највећи број осуда је за повреде прописа о рачуноводству, 91,5% код правних лица и 91,7% код одговорних лица.