• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Класификације

 

Класификације представљају основу за прикупљање и дисеминацију података у свакој области статистике. Оне пружају стандардизоване концепте за описивање појава као што су привредне активности, производи, трошкови, занимања или здравље. Оне су неопходне за доследно мерење појава унутар и између држава и географских регија.

Међународне класификације служе као модел за развој националних, мултинационалних и регионалних класификација и чине основу за међународно упоредиве податке. Међународне класификације су дизајниране тако да се користе у свом оригиналном стању, али се могу прилагодити националним специфичностима.

Генерално, статистичка класификација је начин да се групише низ повезаних категорија у смислене, систематске и стандардне формате. Статистичка класификација је обично исцрпна, има међусобно искључиве и добро описане категорије, а има или хијерархијску или равну структуру.

Шифарници су обично прилагођени специфичним потребама и покривају само категорије које се користе у тим областима. Категорије у класификацијама су исцрпне и међусобно искључиве, док то није случај са шифарницима.

 

Класификације по областима:

 

  Делатност    
Класификација делатности 2010  КД 2010  
       Класификација делатности 2010 .xls    
       Класификација делатности 2010 (са скраћеним називима делатности) .doc    
       Табела веза између класификација КД 1996 и КД 2010 (са описима и напоменама) .doc    
       Табела веза између класификација КД 1996 и КД 2010 .xls    
Статистичка класификација економских делатности ЕЗ (рев. 1)  NACE Rev.1  
Статистичка класификација економских делатности ЕЗ (рев. 1.1)  NACE Rev.1.1  
Статистичка класификација економских делатности ЕЗ (рев. 2)  NACE Rev.2  
Међународна стандардна индустријска класификација свих економских активности (рев. 4)  ISIC Rev.4  
       

 

  Занимања и запосленост    
Класификација занимања    
Међународна класификација положаја у запослењу 1993     ICSE 93  
Међународнa стандарднa класификацијa занимањa 2008  ISCO 2008  
Међународна класификација положаја у запослењу  ICSE  

 

  Национални рачуни    
Класификација институционалних сектора    
Класификација личне потрошње по намени прилагођена потребама HICP  COICOP-HICP  
Класификација личне потрошње по намени COICOP-HBS  COICOP-HBS  
Класифика​ција личнe потрошњe по намени   COICOP  
Класификација функција државе   COFOG  
Класификација непрофитних институција по намени  COPNI  

  

  Образовање, наука и култура    
Систематски списак завршених школа    
Међународна класификација друштвено-економских циљева 2007   NABS 2007  
Међународна класификација научних области 2007  FOS 2007  
Подручја образовања и оспособљавања 2013   ISCED-F2013  
Међународна стандардна класификација образовања 2011  ISCED 2011  
Универзална децимална класификација   UDC  

 

  Правосуђе    
Класификација кривичних дела за Кривични законик РС    
Класификација кривичних дела и казни    
Класификација привредних преступа    

 

  Простор    
Номенклатура земаља за статистику спољне трговине   ISO 3166 alpha-2  
Номенклатура статистичких територијалних јединица 2010  NSTJ 2010  
Номенклатура територијалних јединица за статистику 2016  NUTS 2016  
Геономенклатура 2017  GEONOM 2017  
Стандардне шифре држава или области за статистичку употребу   М49  
Шифре држава и области   ISO 3166  

  

  Производи    
Номенклатура намене индустријских производа 2004    
Номенклатура намене индустријских производа 2010    
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2015    
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2016    
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2017    
Номенклатура индустријских производа за Месечно истраживање индустрије 2016    
Главне индустријске групације 2009  MIGs 2009  
Класификација производа по делатностима 2008  CPA 2008  
Класификација производа по делатностима (вер 2.1)  CPA 2.1  
Централна класификација производа (вер. 2.1)  CPC Ver. 2.1  

  

  Роба    
Царинска тарифа 2018  ЦТ 2018  
Европска листа индустријских производа 2017  PRODCOM 2017  
Комбинована номенклатура 2018  CN 2018  
Стандардна номенклатура робе за статистику саобраћаја 2007  NST 2007  
Стандардна међународна трговинска класификација (рев. 4)  SITC Rev.4  
Хармонизовани систем шифарских назива и ознака 2012   HS 2012  

 

  Остало    
Класификација врста грађевина РЗС 2005    
Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених проблема (X ревизија) 2010  ICD-10 Version 2010  
Класификација врста грађевина ЕЗ 1998   CC 1998  
Статистичка класификација отпада (вер. 4)  EWC-STAT 4  
Класификацијe статистике енергетике (Уредба ЕУ бр. 1099/2008)    
Класификацијe статистике енергетике (Уредба ЕУ бр. 431/2014)    
Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених проблема (X ревизија) 2016   ICD-10 Version 2016  

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Миодраг Церовина

е-mail: miodrag.cerovina@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922, лок. 393

  Линкови

Рамон

УН Класификациони регистар

Закон о класификацији делатности

Уредба о класификацији делатности

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица