• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о потрошњи домаћинстaва

Подаци о потрошњи и приходима домаћинстава, о демографским, економским и социолошким карактеристикама домаћинстава као и подаци о условима становања, опремљености домаћинстава трајним добрима и сл.  

Обавештење

На сајту Евростата објављени су подаци из Анкете о потрошњи домаћинстава за 2015. годину. Лична потрошња прати се према међународној класификацији COICOP (Класификација личне потрошње по намени), која разврстава личну потрошњу на 12 главних група. Ради упоредивости података о издацима домаћинстава за личну потрошњу између различитих земаља, Евростат у групу 04 –  Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива, укључује податак о вредности импутиране ренте. Подаци о висини импутиране ренте прикупљају се за власнике стана/куће и остале категорије станара који нису подстанари. Податак представља претпостављени износ накнаде за закупнину стана који би домаћинство плаћало када би исти такав стан/кућу изнајмљивало. У Анкети се износ овог податка добија на основу самоизјашњавања домаћинства и не приказује се као саставни део личне потрошње домаћинстава у публикацијама које објављује Републички завод за статистику.

Вести
Види све
shutterstock_708448510.jpg
01.04.2019. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2018.

У 2018. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 63734 динара, и у односу на 2017. годину виши су за 3,8%, номинално. Просечни месечни приходи у новцу и у натури домаћинстава са градског подручја износили су 65815 динара (виши су за 3,0% номинално, у односу на 2017.), а код домаћинстава са осталог подручја износили су 60349 динара (виши су за 5,2% номинално, у односу на 2017.).

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у 2018. години, (сва домаћинства) износили су 64481 динар, и у односу на 2017. годину виши су за 3,5%, номинално. Издаци за личну потрошњу домаћинстава са градског подручја износили су 66135 динара (виши су за 3,3% номинално, у односу на 2017.), док су код домаћинстава са осталог подручја износили 61777 динара (виши су за 3,9% номинално, у односу на 2017.).

Опширније
Подаци