• A
  • A
  • A
06.06.2019. -
Извештај о спровођењу препорука Peer Review мисије

Након Peer Review мисије која је одржана у децембру 2017. године Републички завод за статистику је припремио Акциони план са активностима које ће спровести  у циљу испуњавања препорука Peer Review мисије. Препоруке се односе на: измену постојећег Закона о статистици ради јачања позиције Завода, повећање броја запослених и финансијских средстава ради даљег развоја статистике како националне тако и европске, даљи развој управљања квалитетом,  унапређење доступности података као и дефинисање националног статистичког система и јачање координационе улоге Републички завод за статистику у статистичком систему. Евростат је у мају 2019. године званично усвојио Акциони план Републичког завода за статистику и објавио га на свом сајту на следећој адреси:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-countries/publications/reports

Републички завод за статистику је у међувремену имплементирао велики број препорука Peer Review мисије као што су:

  • Све препоруке које се односе на измену постојећег Закона о статистици ради јачања позиције Републичког завода за статистику су имплементиране у предлог новог Закона о статистици;
  • Основан је Сектор за координацију статистичког система, административне изворе и статистику тржишта рада који ће деловати као подршка унапређењу статистичке сарадње међу свим произвођачима званичне статистике;
  • Основан је Сектор за квалитет, методологије и стандарде који ће имати централну улогу у развоју статистичке методологије и компетенција;
  • Објављен је календар ревизија са циљем да обавести кориснике о планираним значајним ревизијама својих статистичких резултата;
  • Успостављен је портал за званичну статистику;
  • Сви меморандуми о сарадњи који су закључени са другим произвођачима званичне статистике предвиђају координациону улогу Републичког завода за статистику;
  • Основана је радна група за смањење оптерећености извештајних јединица.

У циљу што веће усклађености статистичког система Србије са Кодексом праксе европске статистике, Републички завод за статистику ће и у наредном периоду наставити да интезивно имплементира препоруке Peer Review мисије.