• A
  • A
  • A
background-check-2739233_960_720.jpg
15.11.2019. -
Издате грађевинске дозволе, септембар 2019.


У септембру месецу 2019. издато је 2 237 грађевинских дозвола, што је за 27,0% више него у септембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у септембру 2019. већи је за 118,1% у односу на септембар 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у септембру 2019. издато је 80,8% дозволa за зграде и 19,2% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 73,1% односи се на стамбене, а 26,9% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,0%).

Према дозволама издатим у септембру 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 382 стана, с просечном површином од 75,6 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 8,7% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 155,5 m², а 89,9% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 66,2 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у септембру 2019. износи 71,9% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 24,7% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Нишавска област (23,6%), Севернобачка област (13,9%), Јужнобачка област (6,1%) и Сремска област (4,1%), док се учешћа осталих области крећу од 0,2% до 3,9%.