• A
  • A
  • A
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2019. -
Рачун емисије у ваздух, 2017

 

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2017. години износила је 420,2 килотона (Gg), што је за 0,7% мање у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2  у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 91,4% и  бележи благи раст у односу на 2016. годину. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 4,4%, у осталим секторима економских делатности 1,8% и у домаћинствима 2,4%.
Од укупно 268,4 килотона (Gg) емитованог угљен-моноксида (CO) у 2017. години 81,3% су емисије из домаћинстава. Емисије које настају у домаћинствима због грејања износе 82,0%. Сектори економских делатности имају знатно мање учешће у укупним емисијама (CO), а сектор Прерађивачка индустрија бележи значајан раст емисија овог гаса (26,5%) у односу на претходну годину.
Оксиди азота (NOx) са емитованих 147,6 килотона (Gg) бележе благи  пад од 0,9% у односу на претходну годину. Емисије ових гасова из домаћинстава, у смислу транспорта, бележе пад од 7,0%, као и у сектору Пољопривреда, шумарство и рибарство (4,8%), док се у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом  и паром бележи раст од 1,5% у односу на претходну годину.