• A
  • A
  • A

Ciklična komponenta vremenske serije BDP-a koristi se za prikazivanje i analizu trenutne pozicije i potencijalnog kretanja ekonomije, tj. pokazuje cikličnu prirodu ekonomskog razvoja. Izvodi se ekstrakcijom poslovnog ciklusa iz serije kretanja kvartalnog BDP-a od 2000. godine, a zatim detekcijom obrtnih tačaka (tj. devijacije ciklusa u odnosu na dugoročni trend). Kao rezultat dobija se jasnija slika kretanja nacionalne ekonomije (predstavljene kretanjem BDP-a) i informacija o tome da li je iznad ili ispod trenda, kao i da li je u rastućoj ili opadajućoj fazi.

Naime, četiri faze privrednog ciklusa daju sledeću informaciju o ekonomskom kretanju:

Na interaktivnom grafikonu, koji omogućava dinamičku vizuelizaciju kretanja određenog indikatora, prikazana je ciklična komponenta BDP-a u različitim vremenskim tačkama. Pozicioniranjem na svaku tačku na grafikonu prikazuje se realna stopa rasta BDP-a za odgovarajući kvartal (a ne vrednosti ciklične komponente).