• A
  • A
  • A
shutterstock_112261523.jpg
25.06.2021. -
Budžetska izdvajanja za nauku, 2020/21. − Istraživanje i razvoj

 

U 2020. godini utrošeno je 25 237 240 hilj. RSD budžetskih sredstava za aktivnosti istraživanja i razvoja (IR) u Republici Srbiji, što predstavlja povećanje od 8,6% u odnosu na prethodnu, 2019. godinu.
Udeo ukupnih budžetskih sredstava za IR u bruto domaćem proizvodu u 2020. godini iznosio je 0,46%.
Najveći procenat budžetskih sredstava za IR pripao je sektoru države (64,4%), a zatim sektoru visokog obrazovanja (23%). Sledi sektor inostranstva sa 9,4%, nefinansijski (poslovni) sektor sa 2,1%, dok je za neprofitni sektor bilo namenjeno 1,1% sredstava.
Posmatrano prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše budžetskih sredstava opredeljenih za IR bilo je utrošeno za cilj Industrijska proizvodnja i tehnologija (22,2%). Za cilj Opšte unapređenje znanja – Istraživanje i razvoj finansirani iz opštih fondova univerziteta utrošeno je 20,9%, a najmanje sredstava utrošeno je za cilj Istraživanje i eksploatacija svemira (0,4%).
Sredstva koja su planirana za IR budžetom za 2021. godinu (pre rebalansa budžeta) iznosila su 23 755 647 hilj. RSD. Najviše sredstava (22%) planirano je za cilj Industrijska proizvodnja i tehnologija.