• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.11.2019. -
Indeksi industrijske proizvodnje, oktobar 2019.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
oktobru 2019. godine u odnosu na oktobar 2018. godine, veća je za 0,5%, a u odnosu na prosek 2018. godine veća je za 10,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – oktobar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom 2018. godine, manja je za 0,7%.

Posmatrano po sektorima,

u oktobru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,5%,
  • sektor Rudarstvo – pad od 1,6%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 4,2%.


Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2019. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (4,3%), i
  • kapitalnih proizvoda energije (2,3%),


 dok je pad zabeležen u proizvodnji:

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,5%),
  • energije (2,1%), i
  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,5%).


Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2019. godine, u odnosu na oktobar 2018, beleži:

   – rast kod 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 45%), a

   – pad kod 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 55%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, imale su: Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Proizvodnja motornih vozila i prikolica i Proizvodnja derivata nafte.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2019. godine, u odnosu na prosek 2018. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 0,6%, a za prerađivačku industriju rast od 2,0%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2019. godine, u odnosu na septembar 2019. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 0,1% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,9%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2019. godine, u odnosu na prosek 2018. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 10,1%, a kod prerađivačke industrije veća je za 14,2%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2019. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).