• A
  • A
  • A
Statistički poslovni registar

Statistički poslovni registar preuzima podatke o registrovanim pravnim i fizičkim licima iz različitih administrativnih izvora (Agencija za privredne registre, Poreska uprava i dr.) i koristi ih za kreiranje i ažuriranje statističkih jedinica. Statističke jedinice (ili jedinice posmatranja) jesu jedinice na osnovu kojih se realizuju statistička istraživanja i usklađene su sa međunarodnim standardima i regulativama Evropskog statističkog sistema. Baza Statističkog poslovnog registra ažurira se i podacima dobijenim sprovođenjem statističkih istraživanja. Svrha Statističkog poslovnog registra isključivo je interne prirode, tj. on se koristi samo za potrebe sprovođenja statističkih istraživanja.