• A
  • A
  • A
Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
shutterstock_370005596.jpg
12.06.2019. -
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja, 2018


U 2018. godini u sektorima industrije korišćeno je 4 175 mil. m3 vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Korišćene vode povećane su za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je ispušteno 4 150 mil. m3  vode odnosno 3,7% više nego u prethodnoj godini.

Od ukupno 4 175 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,8% površinske vode i 0,8% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.    

Korišćene vode za potrebe industrije, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, u 2018. godini zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – pad od 11,3%; Prerađivačka industrija – pad od 40,7%; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – rast od 4,9%.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 97,7% čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,0% u prerađivačkoj industriji, a 0,3% u rudarstvu.

U 2018. godini, od ukupno 4 150 mil. m3 ispuštenih voda 97,8% su vode ispuštene iz sistema za hlađenje, dok 2,2% čine otpadne vode iz proizvodnih procesa.

Od ukupno ispuštenih otpadnih voda u industriji 98,0% čine ispuštene vode iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, 1,8% iz sektora Prerađivačka industrija, a 0,2% iz sektora Rudarstvo.

Primarni tretman sa 85,3% je najzastupljenija vrsta tretmana u sektorima industrije (85,3%), a zatim sledi sekundarni tretman (9,8%) i tercijarni tretman (4,9%).