• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Anketa o potrošnji domaćinstava

Podaci o potrošnji i prihodima domaćinstava, o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava kao i podaci o uslovima stanovanja, opremljenosti domaćinstava trajnim dobrima i sl.  

Obaveštenje

Na sajtu Evrostata objavljeni su podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava za 2015. godinu. Lična potrošnja prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Klasifikacija lične potrošnje po nameni), koja razvrstava ličnu potrošnju na 12 glavnih grupa. Radi uporedivosti podataka o izdacima domaćinstava za ličnu potrošnju između različitih zemalja, Evrostat u grupu 04 –  Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva, uključuje podatak o vrednosti imputirane rente. Podaci o visini imputirane rente prikupljaju se za vlasnike stana/kuće i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari. Podatak predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za zakupninu stana koji bi domaćinstvo plaćalo kada bi isti takav stan/kuću iznajmljivalo. U Anketi se iznos ovog podatka dobija na osnovu samoizjašnjavanja domaćinstva i ne prikazuje se kao sastavni deo lične potrošnje domaćinstava u publikacijama koje objavljuje Republički zavod za statistiku.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_708448510.jpg
01.04.2019. - Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, 2018.

U 2018. godini, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 63734 dinara, i u odnosu na 2017. godinu viši su za 3,8%, nominalno. Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava sa gradskog područja iznosili su 65815 dinara (viši su za 3,0% nominalno, u odnosu na 2017.), a kod domaćinstava sa ostalog područja iznosili su 60349 dinara (viši su za 5,2% nominalno, u odnosu na 2017.).

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u 2018. godini, (sva domaćinstva) iznosili su 64481 dinar, i u odnosu na 2017. godinu viši su za 3,5%, nominalno. Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava sa gradskog područja iznosili su 66135 dinara (viši su za 3,3% nominalno, u odnosu na 2017.), dok su kod domaćinstava sa ostalog područja iznosili 61777 dinara (viši su za 3,9% nominalno, u odnosu na 2017.).

Оpširnije
Podaci