• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu

Republika Srbija primenjuje prošireni opšti sistem diseminacije podataka Međunarodnog monetarnog fonda  

Opšti sistem diseminacije podataka (General Data Dissemination System – GDDS), koji je uspostavljen 1997. godine, predstavlja strukturirani sistem u kome se zemlje članice Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) dobrovoljno obavezuju na poboljšanje kvaliteta podataka koji se prikupljaju i distribuiraju kroz statističke sisteme u dužem periodu, za potrebe izrade što kvalitetnijih makroekonomskih analiza. Osnovni cilj GDDS-a je da pomogne zemljama da razviju dobre statističke sisteme, s naglaskom na sveobuhvatnost, kvalitet i ažurnost podataka i praksu diseminacije ekonomskih, finansijskih i sociodemografskih podataka.

U okviru GDDS-a, metapodaci su podeljeni u sledeće kategorije:

Misija statističkog odeljenja MMF-a bila je u poseti Beogradu od 11. do 17. aprila 2018, s ciljem da pomogne Republici Srbiji u primeni proširenog opšteg sistema diseminacije podataka (Enhanced General Data Dissemination System – e‑GDDS). Ovaj sistem je uspostavljen od strane Upravnog odbora MMF-a u maju 2015. godine, s ciljem da unapredi transparentnost podataka, da podstakne statistički razvoj i da pomogne stvaranje sinergije između statističke diseminacije podataka i njihove kontrole. Sistem e-GDDS je zamenio i nasledio GDDS.

Misija je podržala razvoj nacionalne stranice sumarnih podataka (National Summary Data Page – NSDP), koja je postavljena na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija i Beogradskom berzom. Stranica primenjuje standardizovani sistem za razmenu podataka i metapodataka (Statistical Data and Metadata ExchangeSDMX) u nastojanju da služi kao jedinstveno sredstvo publikovanja za glavne makroekonomske i finansijske podatke.

Od 8. juna 2018. godine, NSDP stranica je dostupna na adresi: http://www.stat.gov.rs/en-US/NSDP-Serbia, kao i u biltenu MMF-a o standardima diseminacije – Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) na adresi: http://dsbb.imf.org.

Publikovanjem ovih podataka putem nove stranice NSDP, omogućili smo da kreatori politike, domaći i međunarodni korisnici podataka, uključujući investitore i agencije za ocenu rejtinga, imaju jednostavan pristup informacijama koje je Upravni odbor MMF-a prepoznao i odredio kao podatke od suštinskog značaja za praćenje stanja ekonomije i ekonomskih politika. Omogućavanjem jednostavnog pristupa ovim informacijama obezbedili smo da svi korisnici imaju simultani pristup ažurnim podacima i doprineli većoj transparentnosti podataka.

Uspostavljanje e-GDDS-a i nacionalne stranice sumarnih podataka predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti RZS-a u primeni međunarodnih statističkih standarda, kao i korak napred u pogledu unapređenja i produbljavanja partnerskih odnosa RZS-a i MMF-a.