• A
  • A
  • A
Истраживање о задовољству корисника
ekonomskakretanja.jpg
28.12.2018. -
Економскa кретања у Републици Србији, 2018.

 

Процењено је да је укупна економска активност у 2018. години, мерена бруто домаћим производом и исказана у сталним ценамa, остварила реални раст од 4,4% у односу на претходну годину.
Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства у 2018. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални раст од 9,1%. 
Процењено је да је индустријска производња у 2018. години имала раст физичког обима од 2,0% у односу на претходну годину. Пољопривредна производња у 2018, у односу на 2017. годину, остварила је раст физичког обима од 16,3%.
Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2018. години бележи реални раст од 10,9% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 4,5%, док промет у трговини на велико бележи раст од 9,1% у текућим ценама. У сектору Услуге смештаја и исхране у 2018. години забележен је реални раст од 10,1%, док је број ноћења туриста повећан за 12,3% у односу на претходну годину. Сектор Саобраћај и складиштење има процењени раст физичког обима од 4,9%, а област телекомуникација раст од 1,0%. Процењена спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2018. години, у односу на 2017, показује раст извоза за 9,0% и раст увоза за 13,5%.
Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до повећања запослености и смањења незапослености. Стопа запослености у трећем кварталу 2018. године износи 49,2%, а стопа незапослености 11,3%.
Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2018. години, у односу на 2017, номинално веће за 5,9%, а реално за  3,8%.
Процењена годишња стопа инфлације износи 2,1%.