• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Годишњи показатељи пословања предузећа

Структурни показатељи пословања предузећа деле се на демографске (број предузећа, број новоформираних предузећа, број локалних јединица итд.); на оне који се односе на инпуте (број запослених лица, број запослених, часови рада, укупне набавке добара и услуга, трошкови запослених, бруто инвестиције у материјална основна средства итд.) и на оне који се односе на аутпут (промет, вредност производње, додата вредност по факторским трошковима, бруто пословни вишак итд.). Обрачунавају се у годишњој и вишегодишњој периодици, за предузећа, локалне јединице и јединице врсте делатности. Резултати се приказују по делатностима КД (сектори B-J и L-N), као и према величини предузећа.

 

Кључни показатељи
Број предузећа
90 421
Број запослених лица
1 064 642
Додата вредност (мил. РСД)
1 844 631
Подаци