hidden hit counter

Календар публикација

2017 |јануар |фебруар |март |април |мај |јун |јул |август |септембар |октобар |новембар |децембар
Датум објављивања Референтни период Наслов
05.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
05.01.2017 12:00 15-21.12.2016. Цене на мало пољопривредних производа
06.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси цена угоститељских услуга
10.01.2017 12:00 октобар 2016. Месечни статистички билтен
12.01.2017 12:00 новембар 2016. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
12.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси потрошачких цена
16.01.2017 12:00 новембар 2016. Индекси промета у индустрији
16.01.2017 12:00 новембар 2016. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
16.01.2017 12:00 септембар 2016. Запослени код правних лица према висини зараде и степену стручне спреме
20.01.2017 12:00 2016. Промене код насеља и општина/градова
20.01.2017 12:00 2016. Шифарник насеља по управним окрузима и општинама
20.01.2017 12:00 IV квартал 2016. Трендови
20.01.2017 12:00 01.01.–07.01.2017. Цене на мало пољопривредних производа
25.01.2017 12:00 децембар 2016. Зараде по запосленом по областима делатности
25.01.2017 12:00 децембар 2016. Зараде по запосленом по општинама и градовима
26.01.2017 12:00 јануар–новембар 2016. Индекси просечних цена спољне трговине
30.01.2017 12:00 31.12.2016. Јединице разврставања
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Промет робе у трговини на мало
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Спољнотрговинска робна размена (USD)
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Туристички промет
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси индустријске производње
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси залиха готових производа у индустрији
01.02.2017 12:00 01.12.2016. Засејане површине у јесењој сетви
03.02.2017 12:00 2015. Саобраћај и телекомуникације
(Одложено за 10.02.2017. из техничких разлога)
06.02.2017 12:00 15.01.–21.01.2017. Цене на мало пољопривредних производа
10.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Грађевинска делатност извођача из Републике Србије - претходни резултати
10.02.2017 12:00 новембар 2016. Месечни статистички билтен
13.02.2017 12:00 децембар 2016. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
14.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
17.02.2017 12:00 2016. Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије
17.02.2017 12:00 децембар 2016. Индекси промета у индустрији
17.02.2017 12:00 децембар 2016. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
20.02.2017 12:00 01.02.–07.02.2017. Цене на мало пољопривредних производа
20.02.2017 12:00 01.12.2016. Број стоке
22.02.2017 12:00 јануар 2017 Индекси цена угоститељских услуга
23.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси потрошачких цена
23.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
23.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
24.02.2017 12:00 јануар 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
24.02.2017 12:00 јануар 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
24.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
27.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Индекси просечних цена спољне трговине
27.02.2017 12:00 јануар–децембар 2016. Индекси просечних цена спољне трговине
28.02.2017 12:00 2015. Енергетски биланси - коначни подаци
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси индустријске производње
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
28.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Промет робе у трговини на мало
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
28.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Анкета о радној снази
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Туристички промет
01.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства
01.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Унутрашња трговина
01.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Промет пољопривредних производа на пијацама
06.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
06.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
06.03.2017 12:00 15.02.–21.02.2017. Цене на мало пољопривредних производа
06.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Квартално пословање привредних друштава
07.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима
10.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Гранични промет путничких моторних возила и путника
10.03.2017 12:00 фебруар 2017 Индекси цена угоститељских услуга
10.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
10.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Регистрована запосленост
10.03.2017 12:00 децембар 2016. Месечни статистички билтен
10.03.2017 12:00 2016. Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима
(Одлoжено за 17. 03. 2017. због кашњења података из административних извора)
10.03.2017 12:00 2016. Регистрована запосленост
13.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси потрошачких цена
15.03.2017 12:00 II полугодиште 2016. Полугодишње цене станова новоградње - претходни резултати
15.03.2017 12:00 јануар 2017. Индекси промета у индустрији
15.03.2017 12:00 јануар 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
15.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
15.03.2017 12:00 2016. Годишње цене станова новоградње
17.03.2017 12:00 јануар 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
17.03.2017 12:00 јануар 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
17.03.2017 12:00 јануар 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
20.03.2017 12:00 01.03.–07.03.2017. Цене на мало пољопривредних производа
23.03.2017 12:00 јануар 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
24.03.2017 12:00 фебруар 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
24.03.2017 12:00 фебруар 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
27.03.2017 12:00 2016/2017. Основно школско образовање – почетак школске
27.03.2017 12:00 јануар 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
31.03.2017 12:00 2016. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 2016. Сиромаштво и социјална неједнакост
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Промет робе у трговини на мало
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Туристички промет
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 2015. Регионални бруто домаћи производ
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси индустријске производње
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 2016. Анкета о радној снази
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
03.04.2017 12:00 2016 Статистички календар Републике Србије, 2017.
(Одлаже се за 07.04.2017. због промена у садржају публикације. )
05.04.2017 12:00 15.03.–21.03.2017. Цене на мало пољопривредних производа
05.04.2017 12:00 март 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
05.04.2017 12:00 март 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
07.04.2017 12:00 март 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.04.2017 12:00 јануар 2017. Месечни статистички билтен
10.04.2017 12:00 март 2017. Индекси цена угоститељских услуга
10.04.2017 12:00 март 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
12.04.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
12.04.2017 12:00 март 2017. Индекси потрошачких цена
13.04.2017 12:00 фебруар 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
18.04.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси промета у индустрији
20.04.2017 12:00 01.04.–07.04.2017. Цене на мало пољопривредних производа
20.04.2017 12:00 I квартал 2017. Трендови
21.04.2017 12:00 2016/2017. Установе за децу предшколског узраста
25.04.2017 12:00 март 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
25.04.2017 12:00 март 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
26.04.2017 12:00 јануар–фебруар 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
28.04.2017 12:00 март 2017. Индекси индустријске производње
28.04.2017 12:00 март 2017. Туристички промет
28.04.2017 12:00 март 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
28.04.2017 12:00 март 2017. Промет робе у трговини на мало
28.04.2017 12:00 31.03.2017. Јединице разврставања
28.04.2017 12:00 2016. Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила, по земљама регистрације возила
28.04.2017 12:00 март 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
28.04.2017 12:00 март 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
28.04.2017 12:00 март 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
05.05.2017 12:00 април 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.05.2017 12:00 15.04.–21.04.2017. Цене на мало пољопривредних производа
05.05.2017 12:00 април 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
08.05.2017 12:00 април 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.05.2017 12:00 фебруар 2017. Месечни статистички билтен
10.05.2017 12:00 I квартал 2017. Грађевинска делатност извођача из Републике Србије - претходни резултати
10.05.2017 12:00 април 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
10.05.2017 12:00 април 2017 Индекси цена угоститељских услуга
12.05.2017 12:00 април 2017. Индекси потрошачких цена
12.05.2017 12:00 2016. Снабдевање питком водом - претходни резултати
12.05.2017 12:00 март 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
15.05.2017 12:00 I квартал 2017. Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
15.05.2017 12:00 март 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
16.05.2017 12:00 2016/2017. Средњoшколско образовање – почетак школске године
16.05.2017 12:00 март 2017. Индекси промета у индустрији
19.05.2017 12:00 2016. Сеча дрвета
19.05.2017 12:00 01.05.–07.05.2017. Цене на мало пољопривредних производа
19.05.2017 12:00 2016. Подизање и гајење шума
25.05.2017 12:00 април 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
25.05.2017 12:00 април 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
26.05.2017 12:00 2016. Отпадне воде из насеља - претходни резултати
31.05.2017 12:00 I квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији
31.05.2017 12:00 април 2017. Индекси индустријске производње
31.05.2017 12:00 април 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
31.05.2017 12:00 I квартал 2017. Анкета о радној снази
31.05.2017 12:00 април 2017. Туристички промет
31.05.2017 12:00 април 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
31.05.2017 12:00 април 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
31.05.2017 12:00 април 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
31.05.2017 12:00 април 2017. Промет робе у трговини на мало
01.06.2017 12:00 I квартал 2017. Унутрашња трговина
01.06.2017 12:00 I квартал 2017. Промет пољопривредних производа на пијацама
01.06.2017 12:00 I квартал 2017. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства
02.06.2017 12:00 2016. Штете у шумама
02.06.2017 12:00 I квартал 2017. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима
02.06.2017 12:00 I квартал 2017. Гранични промет путничких моторних возила и путника
05.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
05.06.2017 12:00 I квартал 2017. Квартално пословање привредних друштава
05.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.06.2017 12:00 15.05.–21.05.2017. Цене на мало пољопривредних производа
07.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
09.06.2017 12:00 мај 2017 Индекси цена угоститељских услуга
09.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
12.06.2017 12:00 март 2017. Месечни статистички билтен
12.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси потрошачких цена
12.06.2017 12:00 I квартал 2017. Регистрована запосленост
12.06.2017 12:00 април 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
15.06.2017 12:00 2016. Грађевински радови у иностранству
15.06.2017 12:00 април 2017 Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
15.06.2017 12:00 I квартал 2017. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
15.06.2017 12:00 април 2017. Индекси промета у индустрији
20.06.2017 12:00 01.06.–07.06.2017. Цене на мало пољопривредних производа
23.06.2017 12:00 2016. Заштита од штетног дејства вода - претходни резултати
23.06.2017 12:00 2016. Потрошња опасних хемикалија - претходни резултати
23.06.2017 12:00 2016. Коришћење и заштита вода од загађивања - претходни резултати
26.06.2017 12:00 мај 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
26.06.2017 12:00 јануар–април 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
26.06.2017 12:00 мај 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
30.06.2017 12:00 мај 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
30.06.2017 12:00 мај 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
30.06.2017 12:00 мај 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
30.06.2017 12:00 2016. Витални догађаји
30.06.2017 12:00 2016. Укупан превоз путника и робе
30.06.2017 12:00 2016. Дипломирани студенти
30.06.2017 12:00 23.05.2016. Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје -претходни податак
30.06.2017 12:00 мај 2017. Промет робе у трговини на мало
30.06.2017 12:00 2016. Унутрашње миграције
30.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси индустријске производње
30.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
30.06.2017 12:00 2016. Процењен број становника
30.06.2017 12:00 2016/2017 Буџетска издвајања за науку
30.06.2017 12:00 мај 2017. Туристички промет
30.06.2017 12:00 2016. Закључени и разведени бракови
30.06.2017 12:00 2015. Научноистраживачка делатност
05.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
05.07.2017 12:00 15.06.–21.06.2017. Цене на мало пољопривредних производа
07.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.07.2017 12:00 јун 2017 Индекси цена угоститељских услуга
10.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
10.07.2017 12:00 април 2017. Месечни статистички билтен
11.07.2017 12:00 2016. Створени и третирани отпад - претходни резултати
12.07.2017 12:00 мај 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
12.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси потрошачких цена
14.07.2017 12:00 2016. Малолетни учиниоци кривичних дела
14.07.2017 12:00 март 2017. Запослени код правних лица према висини зараде и степену стручне спреме
14.07.2017 12:00 мај 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
14.07.2017 12:00 2016. Пунолетни учиниоци кривичних дела
17.07.2017 12:00 мај 2017. Индекси промета у индустрији
17.07.2017 12:00 2016. Спољнотрговинска робна размена (USD)
17.07.2017 12:00 2016. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
20.07.2017 12:00 01.07.–07.07.2017. Цене на мало пољопривредних производа
20.07.2017 12:00 II квартал 2017. Трендови
20.07.2017 12:00 2014-2016 Индикатори иновативних активности
21.07.2017 12:00 2016. Индекси просечних цена спољне трговине
25.07.2017 12:00 јун 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
25.07.2017 12:00 јун 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
25.07.2017 12:00 2016. База података статистике спољне трговине (на компакт–диску)
25.07.2017 12:00 2016. Спољна трговина
26.07.2017 12:00 јануар–мај 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
28.07.2017 12:00 30.06.2017. Јединице разврставања
31.07.2017 12:00 јун 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
31.07.2017 12:00 јун 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
31.07.2017 12:00 jун 2017. Туристички промет
31.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
31.07.2017 12:00 јун 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
31.07.2017 12:00 јун 2017. Промет робе у трговини на мало
31.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси индустријске производње
04.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
04.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
04.08.2017 12:00 15.07.–21.07.2017. Цене на мало пољопривредних производа
07.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси цена угоститељских услуга
10.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
10.08.2017 12:00 мај 2017. Месечни статистички билтен
10.08.2017 12:00 II квартал 2017. Грађевинска делатност извођача из Републике Србије - претходни резултати
11.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси потрошачких цена
11.08.2017 12:00 јун 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
15.08.2017 12:00 II квартал 2017. Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
15.08.2017 12:00 јун 2017. Индекси промета у индустрији
15.08.2017 12:00 2016 Предузећа у Републици Србији, према величини
15.08.2017 12:00 јун 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
21.08.2017 12:00 01.08.–07.08.2017. Цене на мало пољопривредних производа
25.08.2017 12:00 јул 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
25.08.2017 12:00 јул 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
25.08.2017 12:00 II квартал 2016. Гранични промет путничких моторних возила и путника
25.08.2017 12:00 II квартал 2017. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима
28.08.2017 12:00 II квартал 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
28.08.2017 12:00 јануар–јун 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
31.08.2017 12:00 јул 2017. Промет робе у трговини на мало
31.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
31.08.2017 12:00 II квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији
31.08.2017 12:00 2016. Предузетници у Републици Србији
31.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси индустријске производње
31.08.2017 12:00 2016. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа
31.08.2017 12:00 II квартал 2017. Анкета о радној снази
31.08.2017 12:00 јул 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
31.08.2017 12:00 јул 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
31.08.2017 12:00 јул 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
31.08.2017 12:00 јул 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
01.09.2017 12:00 II квартал 2017. Промет пољопривредних производа на пијацама
01.09.2017 12:00 II квартал 2017. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства
01.09.2017 12:00 II квартал 2017. Унутрашња трговина
04.09.2017 12:00 2016. Шумарство
05.09.2017 12:00 II квартал 2017. Квартално пословање привредних друштава
05.09.2017 12:00 август 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.09.2017 12:00 15.08.–21.08.2017. Цене на мало пољопривредних производа
05.09.2017 12:00 август 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
07.09.2017 12:00 август 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
11.09.2017 12:00 август 2017 Индекси цена угоститељских услуга
11.09.2017 12:00 јун 2017. Месечни статистички билтен
11.09.2017 12:00 август 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
11.09.2017 12:00 II квартал 2017. Регистрована запосленост
12.09.2017 12:00 август 2017. Индекси потрошачких цена
12.09.2017 12:00 јул 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
15.09.2017 12:00 II квартал 2017. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
15.09.2017 12:00 I полугодиште 2017. Полугодишње цене станова новоградње - претходни резултати
15.09.2017 12:00 јул 2017. Индекси промета у индустрији
15.09.2017 12:00 јул 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
20.09.2017 12:00 2013. и 2015. Рачун емисија у ваздух
20.09.2017 12:00 01.09.–07.09.2017. Цене на мало пољопривредних производа
22.09.2017 12:00 март 2017. Употреба информационо–комуникационих технологија
22.09.2017 12:00 2016. Економски рачуни пољопривреде
25.09.2017 12:00 август 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
25.09.2017 12:00 05.09.2016. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа - претходни податак
25.09.2017 12:00 август 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
26.09.2017 12:00 јануар–јул 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
29.09.2017 12:00 август 2017. Промет робе у трговини на мало
29.09.2017 12:00 август 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
29.09.2017 12:00 2016. Бруто домаћи производ
(одложено за 2. октобар 2017. )
29.09.2017 12:00 август 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
29.09.2017 12:00 август 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
29.09.2017 12:00 август 2017. Туристички промет
29.09.2017 12:00 I полугодиште 2017. Укупан превоз путника и робе
29.09.2017 12:00 август 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
29.09.2017 12:00 август 2017. Индекси индустријске производње
05.10.2017 12:00 15.09.–21.09.2017. Цене на мало пољопривредних производа
05.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
06.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
09.10.2017 12:00 2015. Порези у области животне средине
10.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
10.10.2017 12:00 јул 2017. Месечни статистички билтен
10.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси цена угоститељских услуга
12.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси потрошачких цена
12.10.2017 12:00 август 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
13.10.2017 12:00 2016. Издавачка делатност – Књиге и брошуре
16.10.2017 12:00 август 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
16.10.2017 12:00 август 2017. Индекси промета у индустрији
20.10.2017 12:00 2016. Статистички годишњак Републике Србије, 2017.
20.10.2017 12:00 01.10.–07.10.2017. Цене на мало пољопривредних производа
25.10.2017 12:00 септембар 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
25.10.2017 12:00 септембар 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
26.10.2017 12:00 јануар–август 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
30.10.2017 12:00 2016. Спољнотрговинска робна размена по карактеристикама предузећа
30.10.2017 12:00 31.09.2017. Јединице разврставања
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Промет робе у трговини на мало
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси индустријске производње
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Туристички промет
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
06.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
06.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
06.11.2017 12:00 15.10.–21.10.2017. Цене на мало пољопривредних производа
07.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
10.11.2017 12:00 III квартал 2017. Грађевинска делатност извођача из Републике Србије - претходни резултати
10.11.2017 12:00 август 2017. Месечни статистички билтен
10.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
10.11.2017 12:00 октобар 2017 Индекси цена угоститељских услуга
13.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси потрошачких цена
13.11.2017 12:00 септембар 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
15.11.2017 12:00 септембар 2017. Индекси промета у индустрији
15.11.2017 12:00 септембар 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
15.11.2017 12:00 2016. Анкета о потрошњи домаћинстава
15.11.2017 12:00 III квартал 2017. Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
17.11.2017 12:00 2016. Издавачка делатност – Листови и часописи
17.11.2017 12:00 2016. Жене и мушкарци у Републици Србији
20.11.2017 12:00 2016. Инвестиције у основна средства
20.11.2017 12:00 2016. Трошкови за заштиту животне средине
20.11.2017 12:00 01.11.–07.11.2017. Цене на мало пољопривредних производа
24.11.2017 12:00 III квартал 2017. Гранични промет путничких моторних возила и путника
24.11.2017 12:00 III квартал 2017. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима
24.11.2017 12:00 октобар 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
24.11.2017 12:00 октобар 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
27.11.2017 12:00 јануар–септембар 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
27.11.2017 12:00 III квартал 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
30.11.2017 12:00 III квартал 2017. Анкета о радној снази
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Туристички промет
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси индустријске производње
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Промет робе у трговини на мало
30.11.2017 12:00 III квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији
01.12.2017 12:00 III квартал 2017. Унутрашња трговина
01.12.2017 12:00 III квартал 2017. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства
01.12.2017 12:00 III квартал 2017. Промет пољопривредних производа на пијацама
05.12.2017 12:00 15.11.–21.11.2017. Цене на мало пољопривредних производа
05.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
05.12.2017 12:00 2016. Индикатори материјалних токова
05.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
05.12.2017 12:00 III квартал 2017. Квартално пословање привредних друштава
07.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно
11.12.2017 12:00 септембар 2017. Месечни статистички билтен
11.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
11.12.2017 12:00 III квартал 2017. Регистрована запосленост
11.12.2017 12:00 новембар 2017 Индекси цена угоститељских услуга
12.12.2017 12:00 октобар 2017. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства
12.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси потрошачких цена
14.12.2017 12:00 206 Екобилтен
15.12.2017 12:00 III квартал 2017. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
15.12.2017 12:00 2017. Наводњавање - претходни резултати
15.12.2017 12:00 октобар 2017. Индекси промета у индустрији
15.12.2017 12:00 октобар 2017. Издате грађевинске дозволе - претходни резултати
20.12.2017 12:00 01.12.–07.12.2017. Цене на мало пољопривредних производа
22.12.2017 12:00 2016/2017 Високо образовање
22.12.2017 12:00 2016. Култура 2016.
22.12.2017 12:00 2016. Саобраћај и телекомуникације
(only in Serbian)
25.12.2017 12:00 новембар 2017. Зараде по запосленом по областима делатности
25.12.2017 12:00 2016. Пунолетни учиниоци кривичних дела
25.12.2017 12:00 новембар 2017. Зараде по запосленом по општинама и градовима
25.12.2017 12:00 2016. Општине и региони у Републици Србији, 2017.
26.12.2017 12:00 2016. Малолетни учиниоци кривичних дела
26.12.2017 12:00 2016. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа
26.12.2017 12:00 2016/2017. Новоуписани студенти
26.12.2017 12:00 јануар–октобар 2017. Индекси просечних цена спољне трговине
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR)
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Спољнотрговинска робна размена (USD)
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Промет робе у трговини на мало
29.12.2017 12:00 2016. Демографска статистика
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Спољнотрговинска робна размена (РСД)
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси индустријске производње
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Туристички промет
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси залиха готових производа у индустрији
29.12.2017 12:00 2017. Економска кретања